Algemene voorwaarden

DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden van optijd.nu (hierna te noemen “Voorwaarden”) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:
A. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie optijd.nu een rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan
 B. optijd.nu: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid (Kamer van Koophandel registratienummer: 62299069), tevens handelend onder de naam optijd.nu;
 C. Partijen / Partij: Opdrachtgever en/of optijd.nu;
 D. Offerte: iedere offerte, aanbieding en/of opgave door optijd.nu aan Opdrachtgever met betrekking tot het leveren van Online Diensten, het leveren van een Product onder Licentie en aanverwante onderwerpen;
 E. Order: een verzoek van Opdrachtgever aan optijd.nu tot het aangaan van een Overeenkomst ter zake van de levering van Diensten;
 F. Overeenkomst: iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding(en) tussen Partijen met betrekking tot de levering van Diensten, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle(rechts)handelingen ter uitvoering van die Overeenkomst(en);
 G. Online Diensten: het leveren van online toegang tot programmatuur en/of content en diensten, die als doel hebben het toegankelijk maken van online opleidingsmaterialen en het beheren daarvan via de online leeromgeving van optijd.nu;
 H. Product onder Licentie (losse content): een product of content waarvan optijd.nu de ontwikkelaar, c.q. eigenaar is, waarop een niet exclusief gebruiksrecht aan Opdrachtgever verleend kan worden en dat door Opdrachtgever gebruikt kan worden ter installatie in een eigen leeromgeving;
 I. Diensten: alle door of namens optijd.nu te leveren diensten, waaronder Online Diensten, een Product onder Licentie of anderszins aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen of te leveren diensten;
 J. Gebruiker: persoon in dienst van of anderszins werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever welke in bezit is van een persoonlijk inlogaccount teneinde gebruik te maken van de Online Diensten of het Product onder Licentie;
 K. Leverancier: leverancier, onderaannemer en/of licentiegever waarmee optijd.nu een rechtsverhouding heeft.
TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Voorwaarden gelden voor alle offertes, orders en overeenkomsten en uitvoeringen daarvan. Van deze Voorwaarden kan alleen worden afgeweken met schriftelijke toestemming vooraf van optijd.nu en schriftelijke overeenkomst daarover tussen optijd.nu en Opdrachtgever.
2. optijd.nu heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. optijd.nu zal een dergelijke wijziging minimaal 14 dagen voorafgaand aan de wijziging schriftelijk of per e-mail aan Opdrachtgever communiceren.
3. Indien de wijziging van de Voorwaarden optijd.nu het recht geeft de prijs te verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst of een dienst te leveren die wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie, heeft de Opdrachtgever die een consument is (een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) het recht de overeenkomst te beëindigen. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, uiterlijk 30 dagen na de bekendmaking van de wijziging. 4. Lid 3 van dit artikel is niet van toepassing voor wijzigingen of aanvullingen op de Voorwaarden die het gevolg zijn van relevante wet- en/of regelgeving.
TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1.a De overeenkomst treedt in werking op de door Partijen overeengekomen ingangsdatum. Wanneer er geen expliciete ingangsdatum is vastgelegd, dan treedt deze in werking op de datum waarop optijd.nu Opdrachtgever in de gelegenheid stelt toegang te krijgen tot de te leveren Online Diensten of het te leveren Product onder Licentie.
1b Bij open trainingen geld een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. Wanneer het eerste leermoment heeft plaatsgevonden of bij start van de training vervalt de bedenktermijn. 
1c Na annulering zal Optijd.nu, binnen 14 dagen, de restitutie terugstorten op het rekeningnummer waarmee de betaling is gedaan.  
 2. Een overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode en wordt vervolgens in overleg verlengd met eenzelfde periode, behalve indien vooraf schriftelijk anders overeengekomen wordt tussen Partijen.
VOORWAARDEN ONLINE DIENSTEN
1. Online Diensten worden geleverd zoals ze zijn, zonder bijkomende services van optijd.nu en worden als zodanig door Opdrachtgever geaccepteerd op het moment van eerste levering.
2. optijd.nu doet haar uiterste best haar levering van Online Diensten op optimale wijze uit te voeren. optijd.nu streeft er naar haar online diensten 24 per dag, 7 dagen per week beschikbaar te hebben (m.u.v. geplande downtime ten gevolge van onderhoud en daaraan gerelateerde werkzaamheden).
3. optijd.nu levert geen garantie m.b.t. onderbreking van haar online diensten en/of eventuele fouten. De verplichting van betaling door Opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht de daadwerkelijke beschikbaarheid of het gebruik van de Online Diensten.
4. Het gebruik van Online Diensten is voorbehouden aan persoonlijk door optijd.nu geautoriseerde gebruikers of aan Gebruikers in dienst van of anderszins werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever welke in bezit zijn van een persoonlijk inlogaccount.
5. Voor het distribueren van aangekochte inlogaccounts onder Gebruikers stelt optijd.nu aan Opdrachtgever een online beheeromgeving ter beschikking. Opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor de distributie van aangekochte inlogaccounts onder Gebruikers.
6. Op reeds aangekochte en niet gedistribueerde inlogaccounts is in geen enkel geval restitutie mogelijk, noch is doorverkoop van deze accounts toegestaan.
7. Voor iedere Gebruiker dient door Opdrachtgever een separaat persoonlijk inlogaccount te worden aangeschaft en aangemaakt.
8. Een persoonlijk inlogaccount mag niet worden gebruikt door meer dan één gebruiker. Bij een redelijk vermoeden van overtreding van deze bepaling heeft optijd.nu het recht het betreffende account direct en zonder schriftelijke melding vooraf te blokkeren. Bij herhaaldelijke of structurele overtreding behoudt optijd.nu zich het recht voor de levering van de Online Diensten direct en zonder schriftelijke melding te staken en de Overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op teruggave van reeds betaalde vergoedingen. optijd.nu behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in een dergelijke situatie juridische stappen te ondernemen ten einde schadeloos gesteld te worden.
9. optijd.nu levert geen garanties met betrekking tot de werking van de online diensten op de computersystemen, tablets, laptops, mobiletelefoons of andere apparaten van Opdrachtgever en haar Gebruikers.
10.De verplichting van het betalen van vergoedingen door Opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht het daadwerkelijke gebruik van de Online Diensten door Opdrachtgever en haar Gebruikers.
11. optijd.nu heeft op ieder moment het recht het aanbod en de inhoud van haar Online Diensten of delen daarvan naar eigen goeddunken uit te breiden, aan te passen of te verwijderen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie op reeds betaalde of in het kader van de Overeenkomst nog te betalen vergoedingen.
 
VOORWAARDEN PRODUCT ONDER LICENTIE (losse content)
1. Voor een Product onder Licentie gelden – mits schriftelijk anders overeengekomen – de bepalingen in deze Voorwaarden.
2. Voor het verstrekken van een Product onder Licentie aan Opdrachtgever zal door optijd.nu een separate aanvullende schriftelijke Overeenkomst, dan wel een opdrachtbevestiging worden opgesteld. In deze overeenkomst zullen minimaal worden vermeld: (i) de aard en inhoud van het te leveren Product onder Licentie, (ii) de termijn waarvoor het gebruiksrecht van het Product onder Licentie geldig is en (iii) de licentievergoeding die Opdrachtgever voor de betreffende licentietermijn verschuldigd is. De aanvullende Overeenkomst dient te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van beide Partijen, waarna de Overeenkomst van kracht wordt en het Product onder Licentie door optijd.nu aan Opdrachtgever ter beschikking zal worden gesteld. Opdrachtgever kan zonder een dergelijke rechtsgeldig ondertekende aanvullende Overeenkomst geen claim leggen op het recht tot gebruik van een Product onder Licentie.
3. Een Product onder Licentie wordt geleverd zoals het is, zonder bijkomende services van optijd.nu en wordt als zodanig door Opdrachtgever geaccepteerd op het moment van eerste levering.
4. Het Product onder Licentie wordt door optijd.nu als download aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
5. Het gebruiksrecht van een Product onder Licentie door Opdrachtgever is niet exclusief en niet overdraagbaar en heeft als enig doel toe te staan dat Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst het Product onder Licentie: i. eenmalig kan installeren in één Learning Management Systeem in gebruik bij Opdrachtgever. ii. kan inzetten ten behoeve van het opleiden van Gebruikers in dienst van of anderszins werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever.
6. Het is niet toegestaan het Product onder Licentie te gebruiken ten behoeve van andere doeleinden en andere doelgroepen als omschreven onder lid 5 van dit artikel.
7. Opdrachtgever heeft niet het recht om zelf of derde partijen het recht te geven om het Product onder Licentie te commercialiseren.
8. Opdrachtgever heeft niet het recht wijzigingen aan te brengen in het Product onder Licentie.
9. optijd.nu heeft op ieder moment het recht het aanbod en de inhoud van het Product onder Licentie naar eigen goeddunken uit te breiden, aan te passen of te verwijderen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie op reeds betaalde of in het kader van de Overeenkomst nog te betalen vergoedingen.
10.In het geval dat Opdrachtgever een fout ontdekt in het Product onder Licentie of last heeft van een storing die te wijten kan zijn aan het Product onder Licentie zal de Opdrachtgever optijd.nu onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen. Het betreffende probleem zal vervolgens in overleg worden opgelost of de module zal (tijdelijk) worden verwijderd.
11. De Opdrachtgever erkent de vertrouwelijke aard van het Product onder Licentie en wiens eigendom het is. De Opdrachtgever zal het Product onder Licentie behandelen als vertrouwelijke informatie van optijd.nu. De Opdrachtgever zal de broncode van het Product onder Licentie niet onthullen aan enige partij die niet tot de Opdrachtgever behoort. De Opdrachtgever stemt verder toe in het treffen van normale veiligheidsmaatregelen om het Product onder Licentie tegen diefstal of toegang door derde partijen te beschermen, en om optijd.nu onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van omstandigheden betrekking hebbend op ieder bezit, kennis of gebruik van het Product onder Licentie of van een onderdeel daarvan door wie dan ook buiten de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal samenwerken met optijd.nu op iedere manier die redelijkerwijs verwacht kan worden bij het weer in bezit krijgen van het Product onder Licentie en het voorkomen van verder onrechtmatig gebruik.
12.Het beëindigen van een Overeenkomst voor het gebruik van een Product onder Licentie dient tot uiterlijk twee maanden voor het ingaan van een nieuwe licentieperiode door een van beide partijen aan de andere Partij te worden gemeld. Deze melding dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Uiterlijk op 1 (één) dag na beëindiging van de lopende termijn van de overeenkomst zal de Opdrachtgever: i) de in het Learning Management Systeem geïnstalleerde exemplaren van het Product onder Licentie verwijderen. ii) stoppen met het aanbieden van het Product onder Licentie aan Gebruikers. iii) alle kopieën in bron en doelvorm die op dat moment in haar bezit zijn verwijderen van haar computersystemen en eventuele fysieke kopieën retourneren aan optijd.nu. iv) een door optijd.nu opgestelde beëindigingovereenkomst waarin Opdrachtgever verklaart dat de onder i, ii en iii van dit lid genoemde zaken inderdaad hebben plaatsgevonden aan optijd.nu retourneren. De beëindigingovereenkomst dient te zijn ondertekend door een daartoe bevoegd persoon en dient uiterlijk 8 dagen na beëindiging van de lopende termijn van de overeenkomst in het bezit te zijn van optijd.nu.
13.Indien de melding van opzegging plaatsvond door Opdrachtgever en de onder in lid 12 iv van dit artikel genoemde beëindigingovereenkomst niet op de gestelde termijn van 8 dagen na beëindiging van de lopende termijn overeenkomst in het bezit is van optijd.nu, heeft optijd.nu het recht de overeenkomst niet als beëindigd te beschouwen. In dat geval verplicht Opdrachtgever zich tot het betalen van het volledig termijnbedrag voor een nieuwe lopende termijn, vermeerderd met de wettelijke rente.
14.Indien de melding van opzegging plaatsvond door optijd.nu en de onder in lid 12 iv van dit artikel genoemde beëindigingovereenkomst niet op de gestelde termijn van 8 dagen na beëindiging van de lopende termijn overeenkomst in het bezit is van optijd.nu z, dan beschouwt optijd.nu dit mogelijk als inbreuk op haar auteursrecht. Opdrachtgever is in dat geval een direct opeisbare boete van
€ 25.000,- aan optijd.nu verschuldigd. optijd.nu behoudt zich in deze situatie tevens het recht voor gerechtelijke stappen te nemen teneinde schadeloos gesteld te worden.
15.Mocht blijken dat Opdrachtgever zich niet houdt aan hetgeen bepaald is onder lid 11 en 12 i, ii en iii van dit artikel dan zal optijd.nu dit beschouwen als een inbreuk op haar auteursrecht. Opdrachtgever is in dat geval een direct opeisbare boete van € 25.000,- per jaar aan optijd.nu verschuldigd. Daarnaast is Opdrachtgever aan optijd.nu het volledige licentiebedrag verschuldigd voor alle verstreken termijnen sinds het beëindigen van de overeenkomst inclusief het volledige termijnbedrag voor de nog lopende termijn. optijd.nu behoudt zich in een dergelijke situatie tevens het recht voor gerechtelijke stappen te nemen teneinde schadeloos gesteld te worden.
VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de door optijd.nu verstrekte gegevens, het gebruik van Diensten, het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en gebruik daarvan. Opdrachtgever verplicht zich de Diensten te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving.
2. Opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de door hem aan optijd.nu verstrekte gegevens in alle opzichten correct en niet misleidend zijn. Bij wijziging van die gegevens zal Opdrachtgever optijd.nu direct daarvan op de hoogte te brengen.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door optijd.nu verstrekte gegevens en Diensten (geheel of gedeeltelijk), waaronder Online Diensten en Producten aan derden te verhuren, te verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen of te commercialiseren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van optijd.nu vooraf.
BETALING EN VERGOEDING
1. Opdrachtgever is over Diensten periodiek vergoedingen verschuldigd op basis van de door optijd.nu vastgestelde tarieven.
2. Tenzij anders overeengekomen worden tarieven uitgedrukt in Euro (EUR). Alle prijzen, tarieven en vergoedingen zijn netto bedragen met een 0%BTW-tarief. Doordat optijd.nu ontheffing heeft van BTW-plicht zal aan de Opdrachtgever geen BTW-gefactureerd worden.
3. Facturen worden per e-mail verzonden naar de Opdrachtgever.
4. Tenzij anders overeengekomen dient betaling door Opdrachtgever direct en onverwijld op de op de factuur vermelde betaaldatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige verrekening, korting of opschorting.
 5. Tenzij anders overeenkomen start de levering van Diensten op de factuurdatum.
 6. Acties en kortingen zijn, tenzij anders overeengekomen, eenmalig en worden automatisch verlengd naar een abonnement of licentieovereenkomst zonder korting.
 7. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet voldoet op de betaaldatum als omschreven onder lid 4 van dit artikel is optijd.nu gerechtigd de levering van Producten onder Licentie en toegang tot Online Diensten per direct en zonder notificatie op te schorten. Indien Opdrachtgever na herinnering en aanmaning het verschuldigde bedrag niet voldoet, volgt ingebrekestelling, waarbij Opdrachtgever over het openstaande bedrag de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd is en tevens gehouden is tot het voldoen van de buitengerechtelijke incassokosten. Bij ingebrekestelling heeft optijd.nu het recht de overeenkomst met Opdrachtgever direct te beëindigen, dit onverlet de plicht te betalen.
 8. optijd.nu is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende vergoeding(en), prijzen en tarieven aan te passen, conform het Consumentenprijsindexcijfer, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
GEHEIMHOUDING
1. optijd.nu verplicht zich geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle informatie van Opdrachtgever waarvan zij kennis heeft genomen tijdens de overeenkomst en waarover ze expliciet is geïnformeerd dat geheimhouding noodzakelijk is voor de Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever zal alle informatie die optijd.nu verkrijgt inzake commerciële, strategische, technische gegevens, kennis en/of andere informatie in relatie tot optijd.nu, strikt vertrouwelijk houden en daarover geen mededelingen doen en/of inzage geven aan derden.
3. Van de bepalingen in dit artikel mag uitsluitend worden afgeweken, indien: i) die informatie al algemeen bekend was voorafgaande aan het afsluiten van de Overeenkomst, ii) voorafgaand schriftelijke toestemming van de betreffende Partij voor een dergelijke, specifieke afwijking is verkregen, iii) die informatie als gevolg van een daartoe strekkende gerechtelijke uitspraak openbaar gemaakt moet worden in welk geval betreffende Partij de andere Partij vooraf op de hoogte zal stellen.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, AFZIEN VAN GARANTIE, VRIJWARING
1. Opdrachtgever erkent dat de Online Diensten en Producten onder Licentie van optijd.nu worden geleverd zoals ze zijn, zonder bijkomende services van optijd.nu en worden als zodanig door Opdrachtgever geaccepteerd op het moment van eerste levering.
2. optijd.nu doet geen uitspraak en geeft geen garanties van welke aard dan ook, m.b.t. geschiktheid voor enig bepaald doel of dat het gebruik van het Product onder Licentie geen patent of copyright zal schenden.
3. Opdrachtgever komt overeen dat optijd.nu niet aansprakelijk zal worden gesteld met betrekking tot welke claim van de Opdrachtgever of een derde partij dan ook die voortkomt uit of door het gebruik van de Diensten, noch zal optijd.nu aansprakelijk zijn voor enige speciale indirecte schade of schade voortvloeiend uit de het gebruik van haar Online Diensten en/of Producten onder Licentie.
4. De bepalingen van dit artikel blijven ook na de beëindiging van de Overeenkomst van kracht.
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
1. optijd.nu zal persoonsgegevens van Opdrachtgever en haar Gebruikers binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de doelstellingen van respectievelijk optijd.nu en Opdrachtgever op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze verwerken.
2. Persoonsgegevens van Opdrachtgevers en Gebruikers zullen niet door optijd.nu aan derden worden verstrekt, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.
TERMIJN VAN DE OVEREENKOMST; BEËINDIGING
1. De rechten en plichten van deze Voorwaarden en de levering van en toegang tot Online Diensten en Producten onder Licentie zijn overdraagbaar door optijd.nu aan derden zonder dat hierdoor de mogelijkheid ontstaat de overeenkomst te ontbinden door Opdrachtgever. Dit laat onverlet dat de dan rechthebbende de rechten en plichten van optijd.nu voortkomend uit deze overeenkomst zal dienen te respecteren en te continueren. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van optijd.nu.
2. Mocht optijd.nu de levering van en toegang tot de Diensten en Producten onder Licentie tijdens de duur van de overeenkomst niet kunnen garanderen, bijvoorbeeld bij faillissement, fusie of bedrijfsbeëindiging, dan zal optijd.nu verplicht zijn haar medewerking te verlenen de beschikbaarheid van de Diensten te continueren via de dan rechthebbende en tegen gelijke voorwaarden als vastgelegd in deze overeenkomst.
3. Mocht optijd.nu of de dan rechthebbende de beschikbaarheid van Producten onder Licentie niet kunnen garanderen, dan heeft Opdrachtgever het recht de Producten onder Licentie niet te gebruiken, echter strikt onder de licentievoorwaarden als omschreven in deze voorwaarden of een aanvullende overeenkomst. Dit gebruiksrecht is geldig voor een periode van maximaal één (1) maand na beëindiging van de beschikbaarheid.
4. Iedere vordering uit hoofde van en/of voortvloeiende uit de Overeenkomst(en) is met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, volledig opeisbaar indien Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, of de Opdrachtgever een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden. In voornoemde gevallen is optijd.nu – naast de in deze Voorwaarden genoemde rechten – bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
SLOTBEPALINGEN
1. Als wordt geconstateerd dat enige in deze Voorwaarden beschreven bepaling onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, zal deze afgescheiden worden van de Voorwaarden en de rest van de Voorwaarden zal volledig van kracht blijven.
2. Deze Voorwaarden zullen in alle opzichten onderworpen zijn aan de Nederlandse wet. optijd.nu,1-6-2015